CVČ CVrČek
CVČ CVrČek

1.1.2018mt O nás

Centrum voľného času CVrČek (CVČ) je moderné, efektívne a úspešné školské zariadenie, orientované na dieťa, podporujúce jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjanie jeho kľúčových kompetencií. Ponúka širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa, pri ktorých môže každý zažiť pocit úspechu a mať radosť z toho, čo robí. Ponúka deťom v oblasti voľného času právo voľby a súčasne naučí dieťa povedať nie nevhodným ponukám trávenia voľného času. Je to miesto, ktoré je kvalitou poskytovaných služieb a poznaním potrieb cieľovej skupiny spoľahlivým partnerom pre deti a mládež, ich rodičov a zriaďovateľa. Poskytuje starostlivosť nadaným deťom, ale aj deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť a je schopné poskytnúť kvalifikovanú pomoc deťom a mládeži v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, sociálnej výchovy a reedukácie ich správania.
Každoročne otvára viac ako 30 záujmových útvarov rôzneho zamerania v rámci pravidelnej záujmovej činnosti a eviduje v nich v priemere 300 členov. Spomenieme záujmové útvary Bábkové divadlo, Dielnička, Break dance, Mažoretky, Hip hop, Piloxing, Gazdinky, Moderné dievčatá, Grafiti, Flórbal, Gymnastika a iné. V oblasti príležitostných aktivít pripravuje a organizuje ročne okolo 50 podujatí, súťaží, vystúpení, výletov a iných akcií, na ktorých sa zúčastňuje cca 5 000 osôb. K tradičným aktivitám patria Európsky týždeň mobility, environmentálne cyklické podujatia strEtKO, vystúpenia pre rodičov, výlety a súťaže v tvorbe obrázkov na počítači. Ďalšími činnosťami CVČ sú aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov, nazvané Cvrlikanie, spolupráca s orgánmi štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní postupových súťaží Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč.
Problematika voľného času detí a mládeže je oblasťou pestrou a zaujímavou, podnetnou a prínosnou, avšak aj neľahkou a mnohokrát nedocenenou. Snahou kolektívu vychovávateľov nášho CVČ je každodenne pomáhať deťom prežiť šťastné detstvo a z CVČ CVrČek vytvoriť „to najlepšie miesto pre deti a mládež“.

CVrČkovi všetci spoločne želáme, aby ešte veľmi dlho a úspešne cvrlikal:-)

Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVrČka

 •  
 •  

12.3.2016mt Rada školy

Katarína Brúgóšová - volený zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Hiblárová - volený zástupca nepedagogických zamestnancov
Mária Šimková - volený zástupca rodičov
Zdenka Valkovská - volený zástupca rodičov
Bc. Erika Čajkovská - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 •  
 •  

01.09.2012mt Zamestnanci

Foto
 • Mgr. Mária Tóthová
 • riaditeľka
 • matothova (zavináč) centrum (bodka) sk
 • kredity: 124
  Koordinátor drogovej prevencie (špecializačné vzdelávanie) 39
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov (aktualizačné vzdelávanie) 10
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých (aktualizačné vzdelávanie) 12
  Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania (aktualizačné vzdelávanie) 10
  Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školskýc výchovno-vzdelávacích zariadení 21
  Aktivizujúce metódy vo výchove (inovačné vzdelávanie) 24
  Školské projekty a medzinárodné partnestvá cez internet (aktualizačné vzdelávanie) 8
  Kurz Základy sociálnej práce s mládežou - Osvedčenie s celoštátnou platnosťou -
  Tvorivosť vo výchove v čase mimo vyučovania - Potvrdenie -
  Kurz prvej pomoci - Potvrdenie -
  Tréning Identifikácia obetí obchodovania a ľuďmi - Certifikát -
Foto
 • Katarína Brúgóšová
 • vychovávateľka
 • katarinabrugosova (zavináč) post (bodka) sk
 • kredity: 39
  Aktivizujúce metódy vo výchove (inovačné vzdelávanie) 24
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní (inovačné vzdelávanie) 15
  Vstupný vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou - Štartér - Osvedčenie s celoštátnou platnosťou -
  Kurz prvej pomoci - Potvrdenie -
Foto
 • Mgr. Diana Dókušová
 • vychovávateľka
 • dianadokus1992 (zavináč) gmail (bodka) com
 • kredity: 0
  Gamifikacia - nová metóda vo vzdelávaní - YOUYHPASS -
  Kurz prvej pomoci - Potvrdenie -
  Osvedčenie - Rozhodca atletiky I.stupňa -
Foto Foto Foto Foto Foto
 • Mária Hiblárová
 • upratovačka
 •  
 •  

24.12.2009mt História

Dátum vzniku

1.12.1964

Riaditeľ

Ladislav Szombaty

Sídlo

Židovská synagóga na Vodnej ulici v Moldave n/B

Nasledujúci riaditelia

Zoltán Lobel, Mária Koštenská

Súčastná riaditeľka

Mgr. Mária Tóthová

Udelenie pomenovania CVrČek

27.6.2001

Nové sídlo

Spoločenský dom v Moldave n/B na Školskej ulici č. 5

Právna subjektivita

1.4.2002

Oslavy 40. výročia založenia CVČ

28.5.2004

Spustenie webových stránok CVrČka

1.10.2004

Rozšírenie CVrČka o priestory Superfleku

26.9.2008

Oslavy 45. výročia založenia CVČ

1.12.2009

Nový dizajn webových stránok CVrČka

24.12.2009

Nové logo CVrČka

1.9.2010

CVrČkov banner

24.12.2010

CVrČek na facebook-u

13.8.2011

Činnosť v Superflek-u ukončená z finančných dôvodov

31.12.2013

Pri príležitosti 50. výročia založenia dostalo Centrum voľného času CVrČek Cenu mesta

27.6.2014

 •  
 •  

24.12.2009mt CVrČek

V centre mesta centrum stojí,
a CVrČek tam vyhráva,
kto sa doma veľmi nudí,
ten nech sa tam ponáhľa.

24.12.2009mt Superflek

CVrČek mal už málo miesta.
Kde? Na Školskej 5.
A tak hľadal a aj našiel. Čo?
No predsa Superflek.

Už sa tešia veľkí, malí
a aj celkom najmenší.
Veď mať miesto pre záľuby,
každé srdce poteší.

Superflek je skvelý nápad,
Biloš liga môže šľapať.
Superflek už všetkým hlási
pre šachistov zlaté časy.
Superflek má super šance:
joga, break-dance, hip-hop tance.
Superflek má zopár stromov,
kúsok zelene,
to je pre vzťah ku prírode ako stvorené.

Superflek spĺňa všetko,
o čom sme kedy snívali.
Prečo? Predsa preto,
že patrí deťom, mládeži a CVrČkovi!

 

(činnosť v Superflek-u ukončená z finančných dôvodov 31.12.2013)

Facebook

Záujmové útvary

Záujmové útvary

Odkazy

© 2004-2018 CVČ CVrČek. Všetky práva vyhradené.